đóng

Vào đầu năm, OEKO-TEX® cập nhật các hướng dẫn hiện có cũng như các tiêu chí kiểm định còn hiệu lực, các giá trị giới hạn trong quá trình kiểm nghiệm và dịch vụ – phù hợp trong việc bảo vệ khách hàng và duy trì sự bền vững của sản phẩm da thuộc và dệt may.

Sau giai đoạn chuyển tiếp, tất cả những quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng tư năm 2023.

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các quy định mới cho mọi sản phẩm/dịch vụ của OEKO-TEX®.

STANDARD 100 -
Quy định mới 2023

MADE IN GREEN -
Quy định mới 2023

Vui lòng lưu ý rằng không có thông tin khách hàng riêng cho MADE IN GREEN, vì các yêu cầu để có được nhãn OEKO-TEX® MADE IN GREEN không thay đổi vào năm 2023.

STeP -
Quy định mới 2023

ECO PASSPORT -
Quy định mới 2023

LEATHER STANDARD -
Quy định mới 2023