đóng

Miễn phí nhưng rất có giá trị đối với chuỗi cung ứng của Quý vị.

Một trong những yêu cầu trọng tâm của các tổ chức phi chính phủ là tạo ra chuỗi cung ứng minh bạch, đồng thời chuyển tải những thông tin đáng tin cậy đến tất cả các bên liên quan để thúc đẩy các đơn vị cung ứng tham gia làm việc theo chiều hướng bền vững.

Trong bối cảnh này, giải pháp nhãn hiệu OEKO-TEX® MADE IN GREEN là ý tưởng hỗ trợ việc truyền tải thông tin đến người tiêu dùng.

Tuy nhiên, nhiều tập đoàn muốn đánh giá chuỗi cung ứng của họ từ quan điểm bền vững, và thực hiện việc kiểm soát có mục tiêu các công ty liên quan.

MyOEKO-TEX® là cổng truy cập OEKO-TEX® miễn phí cho phép Quý vị quản lý, đánh giá và kiểm soát tập trung chuỗi cung ứng dưới khía cạnh điều kiện xã hội và môi trường làm việc trong cơ sở sản xuất của Quý vị cũng như về mặt an toàn sản phẩm và việc sử dụng hóa chất.

myOEKO-TEX®

Quý vị vẫn chưa có thành khoản tại cổng truy cập myOEKO-TEX® dành cho khách hàng?

myOEKO-TEX® cung cấp những chức năng nào để quản lý chuỗi cung ứng của Quý vị?

Nhà cung ứng và những yêu cầu

Tại hạn mục này trên cổng truy cập, quý vị có thể:

  • Xem xét và đánh giá các đơn vị cung ứng trực tiếp và gián tiếp của Quý vị
  • Tìm thêm đơn vị cung ứng mới và liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung ứng hiện tại thông qua cổng truy cập
  • Sử dụng nhiều chứ năng gạn lọc để tìm kiếm các thông tin về các đơn vị cung ứng cũng như quan hệ của Quý vị với các đơn vị này, từ đó có một cái nhìn tổng quan v chính xác về toàn bộ chuỗi giá trị của Quý vị.
  • Quản lý tổng quát các chứng chỉ OEKO-TEX® mà Quý vị hiện có, ví dụ như nhận thông báo tự động trước khi chứng chỉ hết hiệu lực

Quý vị có thể tìm thấy hạn mục Nhà cung ứng & những yêu cầu trên cổng truy cập myOEKO-TEX® tại đây

Thống kê

Hạn mục này trên cổng truy cập sẽ cung cấp cho Quý vị một số lượng lớn dữ liệu thống kê, từ đó Quý vị có thể dùng để đánh giá chuỗi cung ứng của Quý vị liên quan đến các yếu tố bền vững:

  • Quý vị đánh giá hoạt động của các đơn vị cung ứng dựa trên KPI cụ thể (Chỉ số đo lường và đánh giá hiệu xuất công việc) và phù hợp với các mô-đun tính bền vững riêng lẻ từ quá trình chứng nhận OEKO-TEX® STeP.
  • Quý vị so sánh các nhà cung ứng dựa trên các đối sánh đa dạng (vùng/quốc gia, công đoạn sản xuất, hiệu quả tổng thể hoặc hiệu quả trong từng mô-đun riêng lẻ từ quá trình chứng nhận STeP).
  • Quý vị định nghĩa các mục tiêu bền vững của chuỗi cung ứng, từ đó có thể dễ dàng giám sát và đánh giá.
  • Quý vị đặt trọng tâm cho các lãnh vực đặc biệt quan trọng trong chiến lược duy trì tính bền vững (ví dụ như mô-đun riêng lẻ trong quá trình chứng nhận STeP, các bước sản xuất cụ thể hoặc các đơn vị cung ứng trực tiếp/gián tiếp).
  • Đánh giá hiệu xuất duy trì tính bền vững của chuỗi cung ứng cho phép Quý vị nhận biết và loại bỏ các nguy cơ ở ngay giai đoạn đầu.

Quý vị có thể tìm thấy hạn mục Số liệu thống kê trên cổng truy cập myOEKO-TEX® tại đây